“การเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม”

“การเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม”

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดอบรมแก่ครูในหัวข้อ “การเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม” โดย ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *