โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีนายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานและกล่าวให้โอวาท จากนั้นเป็นการปฐมนิเทศจากฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *