บันทึกความร่วมมือ MOU การศึกษากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บันทึกความร่วมมือ MOU การศึกษากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษาธิการเมืองและโรงเรียนในสังกัดห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ได้จัดการลงนามการทำบันทึกความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศึกษาธิการเมือง
และโรงเรียนในสังกัดเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย นายมนต์ชัย ปาณธูป
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนเครือข่าย ร่วมลงนามการทำบันทึกความร่วมมือ MOU ครั้งนี้ด้วย 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *