กิจกรรม PLC  (Professional Learning Community)

กิจกรรม PLC  (Professional Learning Community)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยผู้อำนวยการกานตเชษฐ์  ถาคำ ร่วมกับคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม PLC 
(Professional Learning Community) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีผู้อำนวยการ ดร.จักรพงษ์ ภาชนะ เป็นวิทยากร

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *