โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ตารางเรียน ตารางสอน

*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565