ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน แยกเป็น

      1. โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 50 คน

      2. โรงเรียนนอกพื้นที่ จำนวน 30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน แยกเป็น

       1. นักเรียน ม.3 เดิม จำนวน 40 คน (จบปี 2559)

       2. นักเรียน ม.3 ทั่วไป จำนวน 120 คน

       3. แผนการเรียน 4 แผนการเรียนดังนี้

            1.แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 40 คน
            2.แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ศาสตร์(คณิต-อังกฤษ,ไทย-สังคม) จ านวน 40 คน
            3.แผนการเรียนที่ 3 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จ านวน 40 คน(อิเลคทรอนิค,วิทยาลัยอาชีพ)
            4.แผนการเรียนที่ 4 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จ านวน 40 คน(คอมฯธุรกิจ+ช่างยนต์-วิทยาลัย เทคนิคกาญจนา ชร.)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

      กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร 3 โรงเรียนพาน พิเศษพิทยา Continue reading ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี วัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพาน พิเศษพิทยา มีฐานะยากจน ความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดี โดยกําหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้วนั้น บัดนี้ดําเนินการ รวบรวม และคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนดังกล่าว

>>>>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา <<<<<

๑. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องวิชาการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

2. มอบตัว พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๐ 

๓ .ปฐมนิเทศ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป (นักเรียน และ ผู้ปกครอง)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559


โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมบุกเบิก สูทกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาดจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 มีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ บำเพ็ญประโยชน์ การบูรณาการแบบ STEM สูทกรรม

พานพิเศษวิชาการ 59 “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

       วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านฯ “พานพิเศษวิชาการ 59” ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

      หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานแล้ว ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  <<< ชมภาพกิจกรรม >>>

นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อปี 2557  

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมตักบาตรความดี ปีใหม่ 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมตักบาตรความดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ในภาคเช้าของวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ”

นายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ” ใน วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย ที่กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

พิธีรับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ปี 2560

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2 ได้นำขบวนนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและวงโยธวาทิตโรงเรียนพานพิทยาม รับธงการแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2560 โดยมีโรงเรียนพานพิเศษพิทยา และโรงเรียนพานพิทยาคมร่วมกันเป็นเจ้าภาพ