โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13

เวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 13 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หน่วยย่อยที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ เป็นประธานคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ครูวนาลี สุรทานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมเริ่มด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การกล่าวเปิดและให้โอวาท กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง

คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยี่ยมชมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ในวันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาการฯ พร้อมคณะครูจากกลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ ผอ.แสวง จันทร์ถนอม ข้าราชการบำนาญ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมอาคารสถานที่พร้อมทั้งสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมมอบรางวัลเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา ในคาบที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไชยนคร ขุมคำ และรองผู้อำนวยการชวลิต ปัญจขันธ์ มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทั้งระดับม.ต้น และม.ปลาย ทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งร่วมจับฉลากรางวัลหางบัตรมอบของที่ระลึก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่