โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ