กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559


โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมบุกเบิก สูทกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาดจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 มีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ บำเพ็ญประโยชน์ การบูรณาการแบบ STEM สูทกรรม