ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี วัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพาน พิเศษพิทยา มีฐานะยากจน ความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดี โดยกําหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้วนั้น บัดนี้ดําเนินการ รวบรวม และคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนดังกล่าว

>>>>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา <<<<<

๑. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องวิชาการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

2. มอบตัว พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๐ 

๓ .ปฐมนิเทศ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป (นักเรียน และ ผู้ปกครอง)