ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน แยกเป็น

      1. โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 50 คน

      2. โรงเรียนนอกพื้นที่ จำนวน 30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน แยกเป็น

       1. นักเรียน ม.3 เดิม จำนวน 40 คน (จบปี 2559)

       2. นักเรียน ม.3 ทั่วไป จำนวน 120 คน

       3. แผนการเรียน 4 แผนการเรียนดังนี้

            1.แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 40 คน
            2.แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ศาสตร์(คณิต-อังกฤษ,ไทย-สังคม) จ านวน 40 คน
            3.แผนการเรียนที่ 3 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จ านวน 40 คน(อิเลคทรอนิค,วิทยาลัยอาชีพ)
            4.แผนการเรียนที่ 4 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จ านวน 40 คน(คอมฯธุรกิจ+ช่างยนต์-วิทยาลัย เทคนิคกาญจนา ชร.)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

      กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร 3 โรงเรียนพาน พิเศษพิทยา

หลักฐานการรับสมัคร

      1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน(สามารถส าเนาใบสมัครได้)
      2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป
      3. หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่
          – สำเนา ปพ.1 (แสดงการจบหลักสูตรระดับ ม.ต้น) หรือ ปพ.7 (ถ้ากำลังศึกษาชั้น ป.6)
          – สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
      4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่
          – สำเนา ปพ.1 (แสดงการจบหลักสูตรระดับ ม.ปลาย) หรือ -ปพ.7 (ถ้ากำลังศึกษาชั้น ม.3) หรือ – สำเนาประกาศนียบัตรแสดงการจบหลักสูตรช่วงชั้น 3
          – สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
          – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

การคัดเลือก (ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีชื่อปรากฏในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบของทางโรงเรียน)

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – จับฉลาก/คัดเลือก/สัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -สอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ( วิชาที่ใช้วัดความรู้ได้แก่ วิทย์, คณิต, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม )

การประกาศผลการคัดเลือก

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น

>>>> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียนใหม่ <<<<