ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

    ตามที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
จํานวน  1  อัตรา ระหว่างวันที่  21 – 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2560   นั้น บัดนี้ 
ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลง จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังนี้

           1.      นางสาววรัชญ์ขวัญ  ปัญวิยะ
           2.      นายธนันชัย          ใจคล่องแคล่ว
           3.      นายอภิรักษ์          เทพอุดม
           4.      นางสาวโสรยา       ศักดาจารุวัฒน์

           ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองธรรมชาติ ห้องอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ <<