พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560


โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยมีนายชวลิต ปัญจขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีสักการะ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งได้ทรงก่อต้ังกิจการลูกเสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดพิธีขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียน ประกอบด้วย กองลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านสันติวัน, กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่, กองลูกเสือต่อต้านยาเสพติด และกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา