กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2560

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในทุกกลุ่มสาระวิชา