ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 16 และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ

 

นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ และคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอรายงาน