โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาฟิสิกส์


     โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการสอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ฟิสิกส์  ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รวมประกันสังคม ร้อยละ ๕  

รับสมัคร
      ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      วันที่ ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา /เว็บไซต์ www.phanpiset.ac.th

กำหนดวันสอบคัดเลือก 
     วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

Download ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายไชยนคร  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ทั้งแบบสวยงามและความคิดสร้างสรรค์  และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดวาดภาพ, ประกวดคำขวัญ, แต่งแฟนซีและเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 1

Continue reading ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำโดย ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการฯ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครู บุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมรับการประเมิน

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน แยกเป็น

      1. โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 50 คน

      2. โรงเรียนนอกพื้นที่ จำนวน 30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน แยกเป็น

       1. นักเรียน ม.3 เดิม จำนวน 40 คน (จบปี 2559)

       2. นักเรียน ม.3 ทั่วไป จำนวน 120 คน

       3. แผนการเรียน 4 แผนการเรียนดังนี้

            1.แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 40 คน
            2.แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ศาสตร์(คณิต-อังกฤษ,ไทย-สังคม) จ านวน 40 คน
            3.แผนการเรียนที่ 3 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จ านวน 40 คน(อิเลคทรอนิค,วิทยาลัยอาชีพ)
            4.แผนการเรียนที่ 4 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จ านวน 40 คน(คอมฯธุรกิจ+ช่างยนต์-วิทยาลัย เทคนิคกาญจนา ชร.)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

      กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร 3 โรงเรียนพาน พิเศษพิทยา Continue reading ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทขอรับทุนการศึกษาของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี วัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพาน พิเศษพิทยา มีฐานะยากจน ความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดี โดยกําหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้วนั้น บัดนี้ดําเนินการ รวบรวม และคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนดังกล่าว

>>>>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา <<<<<

๑. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องวิชาการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

2. มอบตัว พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๐ 

๓ .ปฐมนิเทศ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป (นักเรียน และ ผู้ปกครอง)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559


โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมบุกเบิก สูทกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาดจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 มีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ บำเพ็ญประโยชน์ การบูรณาการแบบ STEM สูทกรรม

พานพิเศษวิชาการ 59 “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

       วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านฯ “พานพิเศษวิชาการ 59” ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

      หลังจากประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานแล้ว ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  <<< ชมภาพกิจกรรม >>>

นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยนคร ชุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอพานและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อปี 2557