โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการนิเทศติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านวิชาการ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้รับการนิเทศติดตามช่วยเหลือการดำเนินงานด้านวิชาการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของ สพม.36 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. นำโดย ผู้อำนวยการทำนอง จินะเมืองใจ ประธานคณะกรรมการฯ โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการฯ นิเทศกลุ่มงานฯ ,นิเทศครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก

ค่ายปฏิบัติการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ” Digital Literacy โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานด้านดิจิตอลให้แก่เยาวชนต้นแบบ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้รับความรู้ “รู้จัก รู้ใจ รู้ใช้ รู้ทันสื่อดิจิตอล” อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคุณจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมี นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ มาโดยตลอด

ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดค่ายพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน แยกเป็น
1. โรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 50 คน
2. โรงเรียนนอกพื้นที่ จำนวน 30 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน แยกเป็น
1. นักเรียน ม.3 เดิม จำนวน 40 คน (จบปี 2558)
2. นักเรียน ม.3 ทั่วไป จำนวน 120 คน
3. แผนการเรียน 4 แผนการเรียนดังนี้
1.แผนการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน
2.แผนการเรียนที่ 2 ศิลป์ภาษา(ไทย-สังคม) จำนวน 40 คน
3.แผนการเรียนที่ 3 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จำนวน 40 คน(อิเลคทรอนิค)
4.แผนการเรียนที่ 4 คู่ขนาน(ปวช.+ม.6) จำนวน 40 คน(คอมฯธุรกิจ)

รับสมัคร

วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคาร 3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

>> ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนฉบับเต็ม <<

เชิญร่วมงานเดิน-วิ่งเมืองพานมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 83 พรรษา

minimarthorn-2

shirt***เสื้อสำหรับบัตร เดิน/วิ่ง 200 บาท***

วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. 

  • รุ่นอายุ 18-25 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 60 บาท)
  • รุ่นอายุ 26-30 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 31-39 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)
  • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (ชาย-หญิง) (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

เดิน ระยะทาง 3 กม.

  • เยาวชน/ประชาชนทั่วไป (ราคาบัตร 200 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศฯ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ2558

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้ดำเนินการตาม พรบ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปีพุทธศักราช 2558 ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 13.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง มายังสนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดป่าซาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไชยนคร ขุมคำ เป็นตัวแทนคณะครูถวายการต้อนรับ และเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 16.27 น.

วันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู”

คณะครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอพาน 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู” ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอพาน

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย (One School One Search and Recuse : OSOS) Continue reading โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย