h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 รองกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วย นางสาวแพรไหม จุมปูป้อ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนางสุพรรณี กุนา หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่