h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

ITA 2023 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

[O1] โครงสร้าง:: แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
:: แผนผังการแบ่งส่วนงานภายในของสถานศึกษา
[O2] ข้อมูลผู้บริหาร:: ข้อมูลฝ่ายบริหารและช่องทางการติดต่อ
[O3] อำนาจหน้าที่:: ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
:: คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2566
[O4] แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2565
[O5] ข้อมูลการติดต่อ:: ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา
[O6] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:: รัฐธรรมนูญ 2560
:: พรบ. การศึกษา 2542
:: กฎหมายการศึกษาชาติ ฉบัยที่ 3
:: พรบ. การศึกษา ฉบับที่ 3
:: กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
:: ระเบียบกระทรวง
:: ระเบียบกระทรวง ฉบับที่ 2
:: ระเบียบกระทรวง ฉบับที่ 3
:: สภาครู
:: ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2
:: ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 3
:: ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 4
:: ข้อมูลข่าวสาร
:: คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
:: พรบ. การศึกษา ฉบับที่ 4

การประชาสัมพันธ์

[O7] ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเว็บไซต์
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเฟซบุ๊ก
:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

[O8] Q&A (ถาม-ตอบ):: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเรา
[O9] Social Network (เครือข่ายสังคมออนไลน์):: เครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ช่องทางเฟซบุ๊ก
[O10] นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถานศึกษา

การดำเนินงาน

[O11] แผนดำเนินงานประจำปี:: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
[O12] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี:: รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
[O13] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี:: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565

การปฏิบัติงาน

[O14] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน:: คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การให้บริการ

[O15] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ:: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
[O16] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
[O17] รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ:: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
[O18] E-Service:: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพานพิเศษพิทยาด้วยตนเอง
:: ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง
:: ระบบดูผลการเรียน sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
:: ระบบดูผลการเรียน sgs สำหรับครู
:: สวนพฤษศาสตร์ออนไลน์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
:: ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O19] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
[O20] ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ:: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
[O21] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565
[O22] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O23] นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
[O24] การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล:: การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
[O25] หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล:: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
[O26] รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี:: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O27] แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ:: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
[O28] ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ:: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[O29] ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ:: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O30] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม:: รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบาย No Gift Policy

[O31] ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่:: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
:: ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ
[O32] การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy:: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
[O33] รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy:: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

[O34] การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
[O35] การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนป้องกันการทุจริต

[O36] แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
[O37] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน):: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปี 2565
[O38] รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี:: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

[O39] ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ:: ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู 2564
:: ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูตามที่กคศ.กำหนด
[O40] การขับเคลื่อนจริยธรรม:: แนวปฎิบัติ  Do’s  Don’t
:: รายงานการเข้าค่ายคุณธรรม
[O41] การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ:: รายงานการประเมินจริยธรรม ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

[O42] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน:: การวิเคราะห์ผลการประเมินคูณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปีพ.ศ. 2565
[O43] การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน