h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 187 2648

อีเมล์ : master@phanpiset.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 097 923 9499

นางสุพรรณี กุนา

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 094 613 2871

นางสาวแพรไหม จุมปูป้อ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 086 193 3227

นายเจริญ แสงจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ : 088 261 6026

นางสินีนาฎ คำก้อแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 195 8861