h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120711
รหัส Smis 8 หลัก :  57022002
รหัส Obec 6 หลัก :  120711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  พานพิเศษพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Phanpisetpittaya
ที่อยู่ :  หมู่ที่   1   บ้านดอยชัยมงคล
ตำบล :  สันติสุข
อำเภอ :  พาน
จังหวัด :  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :  57120
โทรศัพท์ :  053721513
โทรสาร :  053721748
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  ปี พ.ศ. 2518
อีเมล์ :  ppyschool@gmail.com
เว็บไซต์ :  phanpiset.ac.th