h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา การแสดงดนตรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือแก่นักเรียนที่จบการศึกษา