โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ตารางเรียน ตารางสอน

*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563