โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ตารางเรียน ตารางสอน

*ใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566