โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ตารางเรียน ตารางสอน

*ใช้ตารางเรียนตารางสอนปรับปรุงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565